Hľadáte niečo konkrétne a nenašli ste to v e-shope? Kontaktujte nás!

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Medzisúčet: 0,00 €

zavolajte nám

+421 908 707 350

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi dodávateľom – Vladimír Kobliška, Jána Hajdóczyho 20, 917 01  Trnava, IČO: 43639992, DIČ: 1073324692, Slovenská republika, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava pod č. živnostenského registra: 250-24119 a spotrebiteľom.

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na www.starepohladnice.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho, t. j. momentom vykonania objednávky prostredníctvom e-shopu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť iba pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom alebo sms správou. 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Je potrebné tak urobiť pred expedíciou tovaru. Predajca si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že nebude schopný tovar dodať z dôvodu jeho nedostupnosti, ktorá medzičasom vznikla. 

Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne alebo Vám bude doručená prostredníctvom Slovenskej pošty. Po dohode s dodávateľom je možný aj iný spôsob dopravy, resp. iný spôsob a iné miesto vyzdvihnutia. Poštovné je účtované v zmysle cenníka Slovenskej pošty. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom alebo sms správou s číslom podacieho lístka.

Záruka

V zásielke nájdete daňový doklad alebo Vám bude doručený emailom po úplnom prijatí platby a jej zaevidovaní dodávateľom. Na všetok predávaný tovar poskytuje dodávateľ zákonom stanovenú záruku po dobu 12 mesiacov. Dodávateľ navyše poskytuje na všetky tovary doživotnú záruku pôvodu a pravosti. 

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť aj inými spôsobmi po vzájomnej dohode s dodávateľom. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ vykonať aj prostredníctvom formulára dostupného nižšie. 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Doručenie a dodacie podmienky

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť), a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 
platba dopredu - tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet, 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti,
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere, 
paypal - platby je potrebné vykonávať na e-mailovú adresu vladimir.kobliska@gmail.com.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu dodávateľa. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal - faktúra. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne sms správou. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii zásielky a termíne doručenia.

Spotrebiteľ prehlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecným podmienkami a súhlasí s nimi. Právne vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Všetky produkty v e-shope sú produkty použité. Pri každom produkte je uvedený jeho stav a detailná fotografia. V prípade potreby a Vašich požiadaviek Vám poskytneme ešte detailnejšie fotografie, prípadne dôkladnejší popis produktu. Vybraný produkt Vám bude zaslaný starostlivo zabalený. Doručíme Vám ho i do zahraničia. V prípade zahraničnej zásielky sa za tovar platí vždy dopredu. 

Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, je to najrýchlejšia forma komunikácie, prípadne stačí i prezvoniť.

We ship worldwide. For foreign orders, we require payment in advance.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše www.starepohladnice.sk

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

podľa zákona č. 102/2014 Z. z.

Komu: Vladimír Kobliška, J. Hajdóczyho 20, 917 01  Trnava, tel. 0908/707350, e-mail: info@starepohladnice.sk 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od

zmluvy o poskytnutí tohto tovaru*:

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*:  

 

*Nehodiace sa prečiarnite